Szkoła kosmetyczna i Liceum dla dorosłych

Aktualności

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmailAktualizacja planów lekcji:
  • Szkoła Kosmetyczna A.61 - 18 maja;
  • Szkoła Kosmetyczna A.62 - 18 maja;

MATURA w 2018

Szanowni Absolwenci z lat ubiegłych 7 lutego 2018 mija termin składania deklaracji maturalnych

zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (ze zmianami):

  1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i pisemnej, jest odpłatny dla:
  • absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub tego samego przedmiotu dodatkowego;
  • absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Opłatę za egzamin maturalny w wysokości 50 złotych wnosi się w terminie od 1 stycznia do 7 lutego roku., w którym absolwent zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku:

Nr rachunku: 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000

Dowód wniesienia opłaty, którym jest załącznik 26a: Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów, musi być złożony dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku również w terminie od 1 stycznia do 7 lutego. Zdający może wystąpić do dyrektora komisji z wnioskiem o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny do 31 grudnia (załącznik 26b). Szczegółowe informacje na temat opłat za egzamin maturalny znajdują się w Informacji o sposobach organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego ... w roku szkolnym ............. (punkt 20, str. 95, Opłata za egzamin maturalny).

http://www.oke.gda.pl/index.php/news/1777/61/Informacja-dotyczaca-oplat-za-egzamin-maturalny

http://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_maturalny/Informacje_i_komunikaty/2016/2016_01_04_Komunikat.pdf

www.oke.gda.pl

http://www.oke.gda.pl/index.php/egzaminy/egzamin-maturalny/zalaczniki

 


alt
Szkoła Kosmetyczna "Omega" współpracuje z Firmą Depileve Polska

NAUKA W SZKOŁACH  ZAOCZNYCH  DLA DOROSŁYCH:
  • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - 100 zł. /1 miesiąc
  • POLICEALNA KOSMETYCZNA - odpłatność tylko za kosmetyki 100 zł./1 miesiąc

W zakładce REKRUTACJA znajduje się podanie o przyjęcie do szkoły .


Szkoły OMEGA:
  • 3-letnie liceum dla dorosłych na podbudowie gimnazjum, lub szkoły podstawowej starego typu, ( tylko klasa maturalna)
  • dwuletnia szkoła kosmetyczna na podbudowie szkoły średniej

Nabór prowadzony jest na każdy z semestr.

Szkoły dla dorosłych - słuchacz musi mieć skończone 18 lat lub kończy je w danym roku kalendarzowym

Możliwości nauki:

1. System zaoczny zajęcia w siedzibie szkoły dwa razy w miesiącu (zajęcia lekcyjne odbywają się tylko i wyłącznie w weekendy średnio co 2 tygodnie )

Darmowa nauka. Dodatkowe (ewentualne) koszty opłacania kosztów egzaminów semestralnych w dodatkowych terminach, innych niż termin wynikający z harmonogramu przedstawionego przez szkołę w wysokości 70 zł. za każdy egzamin. Uwaga! egzaminy zdawane w wyznaczonym przez szkołę terminie są bezpłatne!

2. Szkoła przyjmuje uczniów bez egzaminów wstępnych. Na koniec każdego semestru (raz na pół roku (w styczniu i w czerwcu) odbywają się tradycyjne egzaminy w siedzibie szkoły.
Nauka kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia liceum lub szkoły policealnej. Ponadto każdy uczeń ma prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego lub zawodowego