Szkoła kosmetyczna i Liceum dla dorosłych

Aktualności

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail


Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Aktualizacja planów lekcji:

  • Szkoła Kosmetyczna A.61 - 28 stycznia;
  • Szkoła Kosmetyczna A.62 - 9 luty;
  • LO kl. III -28 stycznia.

MATURA w 2018

Szanowni Absolwenci z lat ubiegłych 7 lutego 2018 mija termin składania deklaracji maturalnych

zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (ze zmianami):

  1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i pisemnej, jest odpłatny dla:
  • absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub tego samego przedmiotu dodatkowego;
  • absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Opłatę za egzamin maturalny w wysokości 50 złotych wnosi się w terminie od 1 stycznia do 7 lutego roku., w którym absolwent zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku:

Nr rachunku: 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000

Dowód wniesienia opłaty, którym jest załącznik 26a: Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów, musi być złożony dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku również w terminie od 1 stycznia do 7 lutego. Zdający może wystąpić do dyrektora komisji z wnioskiem o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny do 31 grudnia (załącznik 26b). Szczegółowe informacje na temat opłat za egzamin maturalny znajdują się w Informacji o sposobach organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego ... w roku szkolnym ............. (punkt 20, str. 95, Opłata za egzamin maturalny).

http://www.oke.gda.pl/index.php/news/1777/61/Informacja-dotyczaca-oplat-za-egzamin-maturalny

http://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_maturalny/Informacje_i_komunikaty/2016/2016_01_04_Komunikat.pdf

www.oke.gda.pl

http://www.oke.gda.pl/index.php/egzaminy/egzamin-maturalny/zalaczniki

 


Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku


alt
Szkoła Kosmetyczna "Omega" współpracuje z Firmą Depileve Polska

NAUKA W SZKO?ACH� ZAOCZNYCH� DLA DOROS?YCH:
  • LICEUM OG�LNOKSZTA?C?CE - 100 z?. /1 miesi?c
  • POLICEALNA KOSMETYCZNA�- odp?atno?? tylko za kosmetyki� 100 z?./1 miesi?c

W zak?adce REKRUTACJA znajduje si? podanie o przyj?cie do szko?y .


Szko?y OMEGA:
  • 3-letnie liceum dla doros?ych na podbudowie gimnazjum, lub szko?y podstawowej starego typu, ( tylko klasa maturalna)
  • dwuletnia szko?a kosmetyczna na podbudowie szko?y ?redniej

Nab�r prowadzony jest na ka?dy z semestr�w.�

Szko?y dla doros?ych - s?uchacz musi mie? sko?czone 18 lat lub ko?czy? je w danym roku kalendarzowym

�Mo?liwo?ci nauki:

1. System zaoczny zaj?cia w siedzibie szko?y dwa razy w miesi?cu (zaj?cia lekcyjne odbywaj? si? tylko i wy??cznie w weekendy i to ?rednio co 2 tygodnie )

Darmowa nauka. Dodatkowe (ewentualne) koszty op?acania koszt�w egzamin�w semestralnych w dodatkowych terminach, innych ni? termin wynikaj?cy z harmonogramu przedstawionego przez Liceum w wysoko?ci 70 z?. za ka?dy egzamin. Uwaga! egzaminy zdawane w wyznaczonym przez szko?? terminie s? bezp?atne!�

2. Szko?a przyjmuje uczni�w bez egzamin�w wst?pnych. Na koniec ka?dego semestru (raz na p�? roku /w styczniu i w czerwcu/) odbywaj? si? tradycyjne egzaminy w siedzibie szko?y.
Nauka ko?czy si? uzyskaniem ?wiadectwa uko?czenia liceum. Ponadto ka?dy ucze? ma prawo przyst?pienia do egzaminu maturalnego.
���